Pon - Pet: 8:00 - 17:00Sob - Ned: 8:00 - 12:00
Home Pogoji najema

Splošni pogoji poslovanja


1. UVODNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in pravila poslovanja veljajo za vsa razmerja, ki jih v zvezi s svojo osnovno dejavnostjo družba AB1 d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju AB1 d.o.o.) sklepa s tretjimi osebami (v nadaljevanju najemnik) in so sestavni del pogodbe o najemu vozil, sklenjene med tretjo osebo in družbo.

AB1 d.o.o. in najemnik potrdita veljavnost teh splošnih pogojev s podpisom pogodbe o najemu vozila, podpis obeh strank pa hkrati tudi pomeni izrecno izjavo obeh, da sta v celoti seznanjeni z vsebino teh splošnih pogojev in jo sprejemata.

Vsaka kršitev teh splošnih pogojev s strani katere izmed strank pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji, ter pravico do uveljavljanja od stranke kršiteljice vse morebiti zaradi odstopa nastale škode.

Najem vozila po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji, je teritorialno omejen zgolj na področje Evrope (tudi znotraj Evrope obstajajo nekatere omejitve) in najemnik ne sme najetega vozila uporabljati ali ga odpeljati izven meja Evrope. Najem vozila brez teritorialne omejitve uporabe je možen le po posebnem predhodnem pisnem dogovoru med AB1 d.o.o. in najemnikom. V primeru neupoštevanja tega določila s strani najemnika je AB1 d.o.o. upravičen nemudoma odpovedati najemno pogodbo, najemnik pa je odgovoren AB1 d.o.o. za vso morebiti zaradi nespoštovanja tega določila utrpljeno škodo in izgubljeni dobiček.

2. POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZILA

Za upravljanje vozila se šteje kakršnakoli uporaba vozila, ne glede na kraj, način ali čas uporabe vozila.

a) Vozilo, najeto po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji, sme voziti ali upravljati:
• oseba, to je fizična oseba, ki je sklenila najemno pogodbo; najemnik je lahko izključno oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za ustrezno kategorijo. Velja domneva, da najemnik razpolaga z veljavnim vozniškim dovoljenjem za ustrezno kategorijo, če se z dovoljenjem izkaže ob prevzemu vozila. V primeru, da je najemnik pravna oseba ali oseba civilnega prava, je dolžnost najemnika, da vozilo izroči v uporabo izključno fizičnim osebam, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za ustrezno kategorijo;
• oseba, stara več kot 21 let, ki ima veljavno vozniško dovoljenje že najmanj dve leti;
• če je oseba mlajša od 25 let in ima veljavno vozniško dovoljenje že najmanj dve leti, je potrebno doplačilo za mladega voznika, ki znaša 25,00 € na najem;
• oseba, pooblaščena za vožnjo ali uporabljanje vozila s pogodbo o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji;
• oseba, ki predloži veljavni osebni dokument, vozniško dovoljenje in kreditno kartico (Mastercard, Visa, Diners), vse izdano na isto ime (ime glavnega voznika) in v isti državi. Če je najemnik iz tretje države, potrebuje še mednarodno vozniško dovoljenje.

b) Najeto vozilo se ne sme uporabljati, upravljati ali voziti:
• za kakršenkoli plačani prevoz potnikov, stvari, blaga, živali, snovi oziroma česarkoli drugega;
• za prevoz vnetljivih, strupenih ali drugih nevarnih snovi ali tovora;
• za kakršnakoli športna ali druga tekmovanja, ne glede na vrsto športa ali tekmovanja;
• za pogon ali vleko kakršnegakoli drugega vozila ali predmeta;
• s strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, pri uporabi katerih se odsvetuje vožnja motornih vozil, ipd.;
• za storitev ali v zvezi s storitvijo kaznivega dejanja ali drugega protipravnega in/ali nemoralnega ravnanja;
• na način, ki ni predviden z navodili proizvajalca vozila;
• v primeru, da vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik ali upravljavec vozila za to ve;
• v primeru, da je vozilo preobremenjeno oziroma preobteženo; šteje se, da je vozilo preobremenjeno, če je v njem večje število potnikov, kot je določeno število sedežev v prometnem dovoljenju vozila, in preobteženo v primeru, ko skupna teža s tovorom in potniki presega največjo dovoljeno maso, razvidno iz prometnega dovoljenja;
• po *nekategoriziranih cestah (v primeru okvare najemnik krije vse morebitne **stroške reševanja in ***administrativne stroške);

*Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, gorske ceste, dovozne ceste, pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobno).

**Stroški reševanja so stroški, ki se ustvarijo ob reševanju vozila oziroma voznika in sovoznikov iz posamezne situacije. Sem spadata tudi strošek vleke in strošek aktivacije drugih ustreznih organov ali služb.

***Administrativni stroški vključujejo aktivacijo in dodatno delo zaposlenega, izpolnitev obrazcev, izpolnitev poročila o nezgodi, zapisnik o cenitvi in urejanje ostalih administrativnih zadev.

• v nasprotju s cestnoprometnimi predpisi in drugimi veljavnimi predpisi države, na čigar ozemlju se vozilo uporablja;
• izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo *vozne razmere in druge okoliščine vožnje, uporabe ali upravljanja vozila v posameznem trenutku;

*Okoliščine voznih razmer se ocenjujejo glede na trenutno vremensko napoved, splošne cestnoprometne predpise in cestnoprometne predpise ob izrednih vremenskih razmerah (na primer poplave).

• za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo tretji osebi, ki ni navedena na pogodbi o najemu;
• v kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bila sklenjena pogodba o najemu vozila, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

3. PREVZEM IN VRNITEV NAJETEGA VOZILA

Najemnik vozilo prevzame ob izpolnitvi vseh pogojev, formalnosti in podpisu pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji. V smislu navedene določbe se za najemnika v primeru, ko je najemnik pravna oseba, šteje fizična oseba, ki vozilo prevzame.

Navedeni tipi vozil so najpogostejši modeli vozil v voznem parku AB1 d.o.o. v določeni skupini vozil. Zagotavljamo le izbrano skupino vozil, ne pa tudi določene znamke in modela vozila.

Vsa vozila v voznem parku AB1 d.o.o. so opremljena s slovensko vinjeto.

Za prevzem vozila izven delovnega časa se doplača 25,00 € na najem in se izvede po predhodnem dogovoru. Za vračilo vozila izven delovnega časa se doplača 25,00 € na najem. V primeru vračila izven delovnega časa v poslovalnicah s storitvijo “drop off” je najemnik odgovoren za vozilo, dokler vozila ne prevzame osebje AB1 d.o.o.

Vozilo se lahko prevzame in vrne v eni izmed naših poslovalnic. Dostava vozila in prevzem oz. vračilo vozila na želeni lokaciji (največ 15 km od poslovalnice) je možno po predhodnem dogovoru in se doplača 20,00 € za dostavo in 20,00 € za prevzem. Če je oddaljenost večja, se naredi individualen izračun.

S sklenitvijo najemne pogodbe lastninska pravica ne preide na najemnika ali tretjo osebo. Najemniku se v najem izroči vozilo, ki je tehnično brezhibno, vozno in z vso zakonsko predpisano obvezno opremo ter pripadajočo nadomestno pnevmatiko ali kitom za popravilo. V primeru, da je opreme v vozilu več, se to zabeleži na pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji.
Ob prevzemu vozila se z vozilom izroči najemniku tudi vsa dokumentacija vozila, zavarovalno polico vozila pa ima na vpogled pri AB1 d.o.o. Za prevzete dokumente in za vozilo je v času najema odgovoren najemnik. V primeru izgube, uničenja ali poškodovanja dokumentov se za stroške izdelave novih dokumentov bremeni najemnika. Strošek izdelave novih dokumentov je odvisen od dejstva, katere dokumente je treba na novo izdelati, bodisi zaradi izgube ali poškodbe dokumentov (prometno dovoljenje, torbica za dokumente, mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila oziroma ostali dokumenti).

Najemnik je dolžan omogočiti AB1 d.o.o., da iz njegovega vozniškega dovoljenja oziroma dovoljenja osebe, ki bo vozilo uporabljala, prepiše podatke, določene v posebnem delu pogodbe.

Najemnik je dolžan pred prevzemom vozilo pregledati in preveriti, da se v vozilu nahaja z zakonom predpisana oprema in da mu je bila izročena navedena dokumentacija. Če najemnik pred prevzemom ne poda nobenih pripomb, se šteje, da je vozilo prevzel v stanju, kot izhaja iz poročila o stanju vozila ob izdaji, in da je prejel vse dokumente.

Šteje se, da je nevarnost naključnega uničenja ali izginotja vozila prešla na najemnika, potem ko je vozilo prevzel, in da preide nazaj na AB1 d.o.o. po vrnitvi vozila; šteje se, da je vozilo AB1 d.o.o. vrnjeno, potem ko je podpisano poročilo o stanju vozila ob vračilu vozila.

Najemnik se zaveže najeto vozilo vrniti z dnem izteka najemne pogodbe, ob času in na kraj, kot sta določena v najemni pogodbi za čas in kraj vrnitve vozila.

Minimalni najem je 1 dan (24 ur). Dodatna ura (1–59 min) je brez doplačila. Za več kot eno uro (60 min in več) se zaračunava dodatni dan.

Najemnik se zaveže vozilo vrniti v takem stanju, kot ga je prejel. Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor AB1 d.o.o. ugotovi, da kateri od teh delov manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom v namene opravljanja osnovne dejavnosti. Pri tem se v primeru poškodbe pečata ali tovarniške številke šteje, da del manjka ali je bil zamenjan.

V primeru, da podaljšanje najema ni usklajeno s pristojnim oddelkom v podjetju AB1 d.o.o., ima AB1 d.o.o. pravico o tem obvestiti policijo, ki ustrezno ukrepa. Pred obvestilom policije AB1 d.o.o. poskusi najemnika enkrat kontaktirati po telefonu ali preko elektronske pošte, pri čemer zadostuje, da je AB1 d.o.o. najemnika poskušal enkrat neuspešno kontaktirati. Šteje se, da je AB1 d.o.o. poskušal najemnika neuspešno kontaktirati, če se najemnik na poziv ne odzove v roku 24 ur. Najemnik se v takem primeru odpoveduje možnosti uveljavljanja odškodninskega zahtevka.

V primeru iz prejšnjega odstavka se najemnik odpoveduje posestni pravici na vozilu, hkrati pa se odpoveduje vsem uveljavljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek.

Dodatne storitve in oprema:

Dodatna storitev ali oprema Cena na dan v €
(z vključenim DDV) Cena na najem v €
(z vključenim DDV)
Dodatni voznik – 20
Doplačilo za mladega voznika – 25
Prevzem ali vračilo izven delovnega časa – 25
Doplačilo za vožnjo v tujini – cona 1 – 35
Doplačilo za vožnjo v tujini – cona 2 – 55
Doplačilo za vožnjo v tujini – cona 3 – 75
Doplačilo za obravnavo kazni – 25
Doplačilo za dolivanje goriva – 25 + gorivo
Polnjenje vozila z napačnim gorivom – gorivo + stroški popravila
Dostava ali prevzem (po dogovoru, do 15 km od poslovalnice) – 20
Dostava ali prevzem (po dogovoru, nad 15 km od poslovalnice) – 1/km
Izguba ključev + stroški dostave – 250 + stroški dostave
Izguba dokumentov vozila – 60
Strošek ob kršenju pravila o prepovedi kajenja – 200
Izredno kemično čiščenje vozila – 180
GPS navigacijski sistem 5 50
Otroški sedež 5 30
Snežne verige 5 35
Strešni kovček 70 70

4. PODALJŠANJE NAJEMA

Najemnik lahko najem vozila, za katerega ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo, podaljša najkasneje do 24 ur pred iztekom najema po najemni pogodbi. V primeru, da želi podaljšati najem vozila znotraj tega roka, lahko podaljša najem zgolj po izrecnem dogovoru z AB1 d.o.o.

Ob podaljšanju najema je najemnik dolžan družbi AB1 d.o.o. zagotoviti dodatna sredstva za predvideni celotni znesek najema.

5. PREVOŽENI KILOMETRI

Znesek najema vključuje neomejeno kilometrino za vožnjo po Sloveniji. Če najemnik potuje izven Slovenije, se mu obračuna doplačilo, ki znaša:
• Cona 1 (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška) 35,00 €/najem
• Cona 2 (Nemčija, Lihtenštajn, Švica, Slovaška, Češka, Srbija, Bosna in Hercegovina) 55,00 €/najem
• Cona 3 (Francija, Poljska, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Španija, Črna gora, Makedonija) 75,00 €/najem

Pri najemih, daljših od 25 dni, se kilometrina omeji na 100 km dnevno, prekoračitev se obračuna po veljavnem ceniku.

V primeru obračunavanja prevoženih kilometrov se v času najema ugotavlja število prevoženih kilometrov po tovarniško vgrajenem števcu kilometrov, s tem, da se popiše stanje števca pred pričetkom najema in ob vrnitvi vozila.

Vsak poseg v tovarniško vgrajeni števec na vozilu in v armaturno ploščo s strani najemnika je prepovedan. Če bi obstajal utemeljen sum zlonamernega poseganja v števec, ima AB1 d.o.o. pravico do uradnega pregleda na pooblaščenem servisu. V primeru, da bi najemnik samovoljno posegel v števec ali armaturno ploščo, se najemniku po uradnem pregledu določi višina škode.

V primeru okvare kilometrskega števca na vozilu je najemnik dolžan o tem nemudoma obvestiti AB1 d.o.o., od katerega bo dobil vsa ustrezna navodila, kako ravnati.

6. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najeto vozilo se izroči praviloma s polnim rezervoarjem goriva, ki je predpisano za posamezen tip vozila.

Vozilo je najemnik dolžan vrniti AB1 d.o.o. s polnim rezervoarjem ustreznega goriva glede na vrsto vozila; v nasprotnem primeru se najemnika dodatno bremeni za strošek dopolnitve rezervoarja posameznega vozila do napolnitve.

Strošek storitve dolivanja goriva znaša 25,00 € + strošek manjkajočega goriva.

Na vsakem vozilu je oznaka ustreznega goriva na notranji strani vratc rezervoarja.

V primeru napačnega polnjenja goriva za najeto vozilo je potrebno doplačilo.
Strošek napačnega polnjenja znaša 25,00 € (administrativni strošek) + strošek morebitnih popravil zaradi nastale škode in manjkajočega goriva.

7. VZDRŽEVANJE

Najemnik se zaveže ves čas najema skrbeti za vozilo kot dober gospodar, redno preverjati nivo olja v motorju in zavorah ter vode v hladilnem sistemu in akumulatorju, kot tudi pritisk zraka v zračnicah. V primeru časovno daljšega najema oziroma najema, pri katerem se opravi večje število kilometrov, mora najemnik poskrbeti tudi za pravočasno menjavo olja v motorju oziroma o potrebi po menjavi olja v motorju obvestiti AB1 d.o.o., ki poskrbi za menjavo.

V primeru daljšega časovnega najema ali v primeru najema, pri katerem se opravi večje število kilometrov, se najemnik zaveže opravljati vzdrževanje in servisiranje vozila v skladu z dogovorom in navodili AB1 d.o.o. Hkrati s tem se najemnik v takih primerih obveže opravljati preventivne tehnične preglede vozila v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.

V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke splošnih pogojev je najemnik dolžan povrniti AB1 d.o.o. vso nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja osnovne pridobitne dejavnosti s posameznim vozilom.

Vsa vozila so opremljena tudi z nalepko o obvestilu prepovedi kajenja v vozilu. V primeru kršenja prepovedi kajenja v vozilu se najemniku računa strošek kršenja prepovedi.

Strošek kršenja prepovedi kajenja v vozilu znaša: 200,00 € (z DDV).

Najemnik ob prevzemu vozila v uporabo za določen čas prejme pregledano in očiščeno vozilo. Vsak najemnik je ob zaključku najema dolžan najeto vozilo vrniti v *primernem stanju. Vsako izredno, neprimerno stanje vozila ob vračilu pomeni, da se najemniku zaračuna tudi izredno čiščenje vozila zaradi malomarnosti.

*Primerno stanje vozila: brez osebnih predmetov najemnika, brez uporabljenih produktov in praznih embalaž (hrana in pijača), brez človeških izločkov …

Strošek izrednega čiščenja vozila znaša: 50,00 € oziroma 180,00 €; višina je odvisna od stanja vozila.

8. OKVARE

O vseh morebitnih okvarah najetega vozila je najemnik dolžan nemudoma obvestiti AB1 d.o.o. in postopati v skladu z navodili AB1 d.o.o.

Dežurna številka: 070 727 777
Rezervacijski center AB1 d.o.o.: 031 727 777, info@agio.si

Okvare na posameznem vozilu, ki jih ne odpravi AB1 d.o.o., je dovoljeno odpraviti oziroma popraviti zgolj na pooblaščenih servisih za posamezno vrsto in znamko vozila, v skladu s predhodnim soglasjem AB1 d.o.o. V primeru iz tega odstavka mora najemnik pri vrnitvi vozila predložiti AB1 d.o.o. vse morebitne zaradi okvare zamenjane dele in račun popravila vozila, tako da mu AB1 d.o.o. lahko povrne stroške odprave oziroma popravila okvare.
V primeru najemnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila vozila na svojo roko ali nastanka okvare na vozilu, ki bi bila povzročena zaradi napačne uporabe, upravljanja ali vožnje vozila s strani najemnika, se najemnika bremeni za stroške odprave oziroma popravila okvare.

9. ZAVAROVANJA IN ODGOVORNOSTI

Vsako posamezno vozilo AB1 d.o.o., ki se daje v najem, je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno vozilo, ki je v izvirniku na vpogled pri AB1 d.o.o.

Ne glede na sklenjeno zavarovanje posameznega vozila je najemnik dolžan povrniti AB1 d.o.o. vsako morebitno škodo na posameznem vozilu v naslednjih primerih (če najemna pogodba po različnih pogojih ne določa drugače):

• poškodbe znotraj vozila, brisalcev, antene in drugih pritiklin na vozilu;
• če jo je povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil, pri uporabi katerih se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje;
• če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti;
• če v času nastanka škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
• če je škoda nastala kot posledica uporabe najetega vozila v nasprotju z določili druge točke teh splošnih pogojev;
• če je škoda nastala na območjih ali državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozila po teh splošnih pogojih (krizna območja, vojna in potencialna vojna območja ipd.);
• v drugih primerih, ki so izključeni iz zavarovanja.

V vseh primerih, opisanih v tej točki, najemnik odgovarja AB1 d.o.o. z vsem svojim premoženjem.

V primeru poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si AB1 d.o.o. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi.
Za povzročeno škodo je odgovoren najemnik, v kolikor je ta priznana s strani najemnika oziroma ugotovljena na podlagi zapisnika/pregleda na uradnem pooblaščenem servisu.

Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo.

Možen dokup dodatnih paketov zavarovanj:

• Standard Cover – standardno zavarovanje
• Premium Cover – nadstandardno zavarovanje

10. NESREČE

V primeru kakršnekoli poškodbe vozila, prometne ali druge nesreče z najetim vozilom se najemnik zaveže ščititi interese AB1 d.o.o. in zavarovalnice, pri kateri je najeto vozilo, ki je bilo v nesreči udeleženo, zavarovano, predvsem tako, da:

• si zabeleži vsa imena in naslove udeležencev ter prič nesreče;
• ne zapusti poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno;
• o škodi, tudi če je neznatna, nemudoma oz. kar najhitreje obvesti AB1 d.o.o. ali njegovo najbližjo poslovno enoto;
• v vsakem primeru nemudoma pokliče policijo, jih obvesti o nesreči, počaka njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobi kopijo predmetnega zapisnika;
• poda pisno izjavo o nesreči in izpolni “Evropsko poročilo o nezgodi”, ki je priloženo dokumentom najetega vozila.

V primeru, da najemnik v primeru nesreče ne ravna po določilih te točke, sam odgovarja za vso škodo, ki zaradi tega nastane AB1 d.o.o.

11. POŽAR ALI TATVINA

Najemnik ne odgovarja za škodo na najetem vozilu, ki bi nastala zaradi požara ali tatvine, razen, če ni sam odgovoren za nastalo škodo.

V primeru požara ali tatvine mora najemnik škodo nemudoma sporočiti AB1 d.o.o. in hkrati prijaviti policiji ali drugemu pristojnemu organu; v nasprotnem primeru sam odgovarja za vso nastalo škodo.

Če zavarovalnica iz kateregakoli razloga deloma ali v celoti zavrne izplačilo zavarovalnine zaradi nastanka škodnega dogodka, je dolžan najemnik povrniti AB1 d.o.o. celotno oziroma sorazmerni del škode.

12. KRIZNA IN VOJNA PODROČJA

AB1 d.o.o. si pridržuje pravico posamezna področja opredeliti kot krizna ali vojna področja, kar pomeni, da je uporaba najetega vozila na takem področju prepovedana, najemnik pa se zaveže, da najetega vozila na taka področja ne bo vozil ali ga tam uporabljal. Kot krizna ali vojna področja AB1 d.o.o. označuje področja, kjer je povečana stopnja tveganja kraje vozila.

Krizna ali vojna področja AB1 d.o.o. označi ob sklenitvi najemne pogodbe za posamezno vozilo na prednji strani pogodbe o najemu vsakič sproti in v posebej za to označeni rubriki pred podpisom najemne pogodbe. V primeru, da je rubrika prazna, pomeni, da AB1 d.o.o. ne omejuje uporabe najetega vozila na posamezna področja, ki bi se lahko štela za krizna ali vojna področja.

Trenutno je uporaba najetega vozila prepovedana na področjih:
– Albanija (AL)
– Kosovo (XK)
– Romunija (RO)
– Bolgarija (BG)
– Turčija (TR)
– Grčija (GR)
– države nekdanje ZSSR

Države nekdanje ZSSR:
• Armenija (ARM)
• Azerbajdžan (AZ)
• Belorusija (BY)
• Estonija (EST)
• Gruzija (GE)
• Kazahstan (KZ)
• Kirgizistan (KS)
• Latvija (LV)
• Litva (LT)
• Moldavija (MD)
• Rusija (RUS)
• Tadžikistan (TJ)
• Turkmenistan (TM)
• Ukrajina (UA)
• Uzbekistan (UZ)

Posamezno področje lahko AB1 d.o.o. označi kot krizno ali vojno področje tudi med časom trajanja najema posameznega vozila, s tem da mora o tem nemudoma obvestiti najemnika. Najemnik je dolžan od trenutka prejetja obvestila le-to upoštevati in se ravnati po prvem odstavku te točke.

V primeru neupoštevanja določil te točke s strani najemnika je AB1 d.o.o. upravičen nemudoma odpovedati najemno pogodbo, najemnik pa je odgovoren AB1 d.o.o. za vso morebiti zaradi nespoštovanja tega določila utrpljeno škodo in izgubljeni dobiček.

V kolikor je načrtovana pot v tujino, ki ne vključuje zgoraj omenjenih držav, je potreben dokup dovoljenja za vožnjo v tujini.

13. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

V vseh primerih, ko je najemnik skladno s pogodbenimi pogoji dolžan povrniti AB1 d.o.o. kakršnokoli škodo, se ta določa z upoštevanjem cen na trgu, kot so določene za odpravo tovrstne škode, škoda zaradi izgubljenega dobička pa se izračuna skladno s splošnimi načeli odškodninskega prava.

AB1 d.o.o. ne odgovarja za predmete, ki bi ostali v vozilu po izteku najema, ne glede na to, čigava last so.

AB1 d.o.o. tudi ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.

Najemnik je poleg primerov, ki so izrecno našteti v pogodbenih pogojih, odškodninsko odgovoren AB1 d.o.o. in kateremukoli tretjemu, ki mu bi škoda nastala, za vsako škodo, nastalo na vozilu v času najema ali v zvezi z vozilom, v kolikor ta izvira iz njegove sfere. Odgovornost najemnika za povrnitev škode oškodovancu se sorazmerno zmanjša glede na znesek izplačane zavarovalnine, kar pa ne izključuje odgovornosti najemnika nasproti zavarovalnici, ki je zavarovalnino izplačala. Dolžnost izplačila škode ni omejena niti po vrsti škode niti po višini nastale škode.

14. PLAČILA

Ceno najema najemnik plača vedno ob sklenitvi pogodbe o najemu vozila. Cena se določi glede na čas trajanja najema, vrsto vozila in druge okoliščine, razvidne iz pogodbe o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

Ob izdaji vozila AB1 d.o.o. od najemnika zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici za zavarovanje plačila najema vozila in morebitnih dodatnih stroškov, povezanih z najemom vozila. Višina rezervacije je odvisna od vozila in izbranega zavarovanja. Rezervacija v gotovini ni možna. Kreditna kartica je obvezna za najem vozila. Rezervacija na kreditni kartici se sprosti, ko najemnik do AB1 d.o.o. nima več obveznosti oziroma samodejno po največ 30 dneh (odvisno od banke), v kolikor se vozilo vrne v enakem stanju, kot je bilo ob prevzemu.

V primeru podaljšanja pogodbe o najemu se glede plačila smiselno uporabljajo določila te točke in 4. točke splošnih pogojev.

AB1 d.o.o. ob vračilu vozila zaračuna:
– vse stroške, ki izvirajo iz kakršnekoli kazni, globe, parkirnine ali drugih sankcij zaradi neupoštevanja prometnih ali podobnih, javnih ali zasebnih, domačih ali tujih pravil, ki jih je AB1 d.o.o. plačal v zvezi z vozilom, ki ga ima v najemu najemnik;
– administrativne stroške v višini 25,00 € v vsakem primeru, ko mora AB1 d.o.o. v času najema vozila komurkoli (npr. policiji, parkirni hiši ipd.) posredovati podatke;
– administrativne stroške v višini do 70,00 € v vsakem primeru nove poškodbe vozila v času najema vozila (ne glede na sklenitev odkupa odgovornosti);
– izgubo ali poškodbo ključev in dokumentov vozila ter škodo, nastalo zaradi malomarnosti (polnjenje vozila z napačnim gorivom …);
– druga dodatna plačila, ki jih je najemnik dolžan plačati AB1 d.o.o. po teh splošnih pogojih poslovanja.

15. KONČNE DOLOČBE

Za reševanje vseh sporov iz tega pogodbenega razmerja v primerih, ko ne gre za potrošniško pogodbeno razmerje v smislu določb Zakona o pravdnem postopku in v primerih, ko tožeča ali tožena stranka ni potrošnik v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. Če je predmetno pogodbeno razmerje šteti za potrošniško pogodbeno razmerje v smislu Zakona o pravdnem postopku, je v primeru, ko je tožeča stranka potrošnik, za sojenje poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka – najemnik, ki ga je šteti za potrošnika po zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, stalno oziroma začasno prebivališče, v primeru tožbe AB1 d.o.o. pa sodišče, na območju katerega ima najemnik, ki ga je šteti za potrošnika po zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, stalno oziroma začasno prebivališče. Sporazum o krajevni pristojnosti med AB1 d.o.o. in najemnikom, ki ga je šteti za potrošnika v primeru, ko je predmetno pogodbeno razmerje potrošniško pogodbeno razmerje, je veljaven le, če je bil sklenjen potem, ko je že prišlo do spora.